Voorjaarsvergadering district Limburg

Het Districtsbestuur KNWU Limburg nodigt hierbij alle verenigingen, stichtingen, comités, juryleden, licentiehouders en gewone leden uit tot het bijwonen van de ALGEMENE VOORJAARSVERGADERING 2016.Deze voorjaarsvergadering zal plaatsvinden op donderdag 28 april 2016.
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur in Café Keulen, Schoolstraat 3, 6343 CD, Klimmen.

 

Agenda

1. Opening voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen voorzitter

4. Goedkeuren notulen algemene najaarsvergadering 2015

5. Aanstellen consul

a. Aanstelling Jack Theunissen en Jasper Vermazen

6. Bestuursverkiezing

a. Kandidaatstelling Bas Otten

7. Jaarverslag secretaris 2015

8. Jaarverslag penningmeester 2015

a. Definitieve begroting 2016

9. Verslag kascontrole commissie 2015

a. Decharge penningmeester

10. Pauze

11. Stand van zaken STDC/RTC

12. Mededelingen consul

13. Speerpunten 2016

14. Rondvraag

15. Sluiting