Reglementen

Districtsreglement KNWU District Limburg

Inhoudsopgave
HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
HOOFDSTUK 2 LEDEN/LIDMAATSCHAP KNWU
HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE INRICHTING
HOOFDSTUK 4 HET DISTRICTSBESTUUR
HOOFDSTUK 5 DE CONSUL
HOOFDSTUK 6 DISTRICTSVERGADERING
HOOFDSTUK 7 FINANCIËN
HOOFDSTUK 8 GESCHILLEN
HOOFDSTUK 9 OPHEFFING DISTRICT
HOOFDSTUK 10 SLOTBEPALING
HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1
HET DISTRICT
Het district Limburg, verder te noemen “het district”, is één van de regionaal ingerichte bestuursorganen van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, verder te noemen “de KNWU”. Zij is de bundeling van de tot het district behorende, georganiseerde en aangesloten verenigingen en hun leden, de stichtingen en de leden van de KNWU, tezamen vormend “de afdeling-/districtsvergadering”.

Artikel 2
GEEN RECHTSPERSOONLIJKHEID
Het district bezit geen eigen rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3
DISTRICTSBESTUUR
Het district wordt bestuurd door een college, gekozen door de districtsvergadering en wordt genoemd “het districtsbestuur”.

Artikel 4
VESTIGING
De samenstelling van het districtsbestuur en het postadres van de secretaris zijn bekend bij de KNWU en worden gepubliceerd op www.knwu.nl.

Artikel 5
DISTRICTSGRENZEN
De districtsgrenzen worden, op voordracht van het Hoofdbestuur, vastgesteld door het Congres. De statutaire zetel is voor verenigingen en stichtingen bepalend voor de indeling. Wijzigingen kunnen slechts worden bewerkstelligd door het Congres van de KNWU, op voorstel van het Hoofdbestuur van de KNWU.

HOOFDSTUK 2 LEDEN/LIDMAATSCHAP KNWU
Artikel 6
LEDEN
Tot het district behoren:
a. de in het district gevestigde, bij de KNWU aangesloten verenigingen en al hun bij de KNWU geregistreerde leden;
b. de in het district gevestigde, bij de KNWU aangesloten stichtingen en hun bij de KNWU geregistreerde bestuursleden (organisatiestichtingen en stichtingen t.b.v. de landelijke sponsorgroeperingen);
c. de in het district woonachtige ereleden en leden van verdienste.
d. de in het district woonachtige KNWU leden die niet via art. 6 a, b of c reeds tot het district behoren.

Artikel 7
LIDMAATSCHAP VAN DE KNWU
a. De in Art. 6 onder a, b en c genoemde leden kunnen zich aansluiten bij, of lid worden van de KNWU op de wijze, en volgens de voorwaarden, zoals omschreven in het Algemeen Reglement van de KNWU onder hoofdstuk 2.
b. De voor deze procedure benodigde formulieren worden door het secretariaat van het district verstrekt en ingenomen. Voorzien van advies, gebaseerd op met reden omklede argumenten, worden de aanvragen naar het Algemeen Secretariaat van de KNWU te Nieuwegein doorgezonden.
c. Het secretariaat van het district ontvangt formeel bericht van aansluiting resp. van bevestiging van het lidmaatschap van het Algemeen Secretariaat van de KNWU.
d. Indien het Hoofdbestuur van de KNWU een door het District gegeven advies niet zal opvolgen, dan zal het Hoofdbestuur van de KNWU dat gemotiveerd en met reden omkleed schriftelijk kenbaar maken. Wanneer de het district zich niet kan vinden in de door het Hoofdbestuur van de KNWU aangevoerde verweren, dan kan zij daartegen binnen 30 dagen na de datum van de schriftelijke motivatie van het hoofdbestuur bezwaar maken bij het Hoofdbestuur van de KNWU. Het district zal worden uitgenodigd voor overleg.
e. Het districtsbestuur draagt er zorg voor dat de aangesloten verenigingen en stichtingen, alsook de persoonlijke leden, als zodanig kunnen functioneren in het district en hun rechten en plichten reglementair kunnen uitoefenen en nakomen.

Artikel 8
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van aangesloten verenigingen en stichtingen of persoonlijke en andere leden eindigt op de wijze zoals omschreven in de statuten van de KNWU. Het districtsbestuur conformeert zich aan de in deze artikelen vastgelegde procedures en ziet er in de tenuitvoerlegging op toe, dat binnen het district overeenkomstig wordt gehandeld.

Artikel 9
RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN
a. Rechten en plichten van leden zoals bedoel in artikel 7 van de statuten van de KNWU en gelden onverkort voor alle districten en haar leden.
b. Daar waar de leden hun rechten en plichten binnen het district moeten uitoefenen ziet het districtsbestuur erop toe, dat zij daartoe in de gelegenheid worden gesteld.
Zij ontvangen binnen de daartoe gestelde termijnen uitnodigingen voor districtsvergaderingen, kalendervergaderingen en andere bijeenkomsten die te maken hebben met het functioneren van het district in algemene zin.

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE INRICHTING

Artikel 10
ORGANEN
De tot het district behorende organen van de KNWU zijn:
a. de algemene districtsvergadering;
b. het districtsbestuur;
c. commissies en/of personen die krachtens een statutaire dan wel wettelijke bepaling zijn belast met een nader omschreven taak binnen het district en door het Hoofdbestuur van de KNWU dan wel het districtsbestuur bepaalde bevoegdheden zijn toegekend (bijv. de STDC en/of de consul).
d. de kascommissie, welke bestaat uit meer dan 1 lid, doch in ieder geval een oneven aantal leden. De kascommissie heeft een controlerende en adviserende functie op het gebied van de financiën.

Artikel 11
SAMENSTELLING BESTUUR
Het bestuur van het district is opgedragen aan een college, genaamd “het districts-bestuur”. Het bestuur bestaat uit
tenminste 3 doch in ieder geval een oneven aantal leden, onder wie:
a. een voorzitter;
b. een secretaris;
c. een penningmeester;
Het bestuur wordt gekozen door de districtsvergadering. Daarbij wordt de voorzitter in functie gekozen en alle andere functies worden door het districtsbestuur verdeeld.

Artikel 12
VOORDRACHT KANDIDATEN
Alle leden worden gekozen uit kandidaten behorende tot het district en voorgedragen door tenminste 10 stemgerechtigde leden op de districtsvergadering of door het zittende districtsbestuur.

Artikel 13
RESTRICTIE
Van aangesloten verenigingen of stichtingen mag slechts één (1) (bestuurs)lid per vereniging/stichting deel uitmaken van het districtsbestuur.

Artikel 14
AANVAARDING/AFTREDEN
Bestuursleden worden gekozen en aanvaarden de bestuursfunctie voor een periode van 4 jaar. De secretaris houdt een te publiceren rooster van aftreden bij. Aftredende bestuursleden kunnen in beginsel herkozen worden voor twee termijnen. Tussentijds gekozen bestuursleden treden, voor wat betreft het aftreden, in de roosterplaats van hun voorganger. De jaren in verschillende functies binnen het bestuur mogen de periode van 12 jaar niet overschrijden.

Artikel 15
BEKENDMAKING KANDIDATEN
De namen van de bestuurskandidaten dienen aan de leden van de districtsvergadering bekend gesteld te zijn, samen met de stukken, die hen voor een te houden districtsvergadering dienen te bereiken. De daarbij in acht te nemen termijn bedraagt 4 weken.

Artikel 16
VERKIEZING BESTUURSLEDEN
Tenzij de stemming per acclamatie geschiedt wordt per vacature de kandidaat gekozen die de meeste stemmen heeft gekregen.
Wanneer bij meervoudige kandidaatstelling de stemmen staken, wordt een tweede stemronde gehouden tussen de twee hoogst geklasseerde kandidaten. Wanneer ook in dat geval de stemmen staken besluit de voorzitter over herstemmen of loten.

Artikel 17
TUSSENTIJDSE VACATURES
Bij tussentijdse vacatures is het districtsbestuur bevoegd onmiddellijk in de vacature te voorzien, met dien verstande, dat de benoemde persoon zijn functie slechts mag uitoefenen tot de eerstvolgende districtsvergadering.

Artikel 18
BESTUURSVERGADERINGEN
Het districtsbestuur vergadert zo dikwijls als nodig wordt geacht. Van elke vergadering worden notulen gehouden, die de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd worden.

Artikel 19
BESTUURSBEVOEGDHEID
Het districtsbestuur is bevoegd in elke spoedeisende aangelegenheid op te treden en legt van zijn handelingen verantwoording af op de eerstvolgende districtsvergadering.

HOOFDSTUK 4 HET DISTRICTSBESTUUR

Artikel 20
DE VOORZITTER
De in functie gekozen voorzitter leidt de bestuurs- resp. districtsvergaderingen en treedt op als woordvoerder; Hij houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de ingestelde commissies. Hij bepaalt de data voor de te houden gewone of bijzondere districts- en/of bestuursvergaderingen.

Artikel 21
DE SECRETARIS
De functie van secretaris wordt, in onderling overleg, toebedeeld aan diegene, die op grond van kennis en vaardigheden de administratieve werkzaamheden binnen het districtsbestuur kan uitvoeren. Hij nodigt uit en notuleert vergaderingen; voert de correspondentie; maakt de jaarverslagen en rapporten en houdt zorgvuldige registratie bij van de aangesloten verenigingen, stichtingen.
Waar niet anders geregeld treedt hij op als vice-voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter.

Artikel 22
DE PENNINGMEESTER
De functie van penningmeester wordt, in onderling overleg, toebedeeld aan diegene, die op grond van kennis en vaardigheden in staat mag worden geacht het financiële beleid van het district te beheersen, het beheer over de districtsgelden te voeren en daarover verslag te doen aan districtsbestuur en –vergadering, de begroting te maken en er toezicht op te houden en een financiële administratie te voeren, zoals die vereist wordt door de penningmeester van de KNWU.
De penningmeester presenteert zijn begroting en jaarrekening ook aan de penningmeester van de KNWU. De penningmeester is bevoegd tot het (doen) verrichten van uitgaven ten behoeve van het administratieve apparaat van de afdeling/het district; voor uitgaven boven € 5.000,- is het akkoord van het districtsbestuur nodig.

Artikel 23
DE TAKEN VAN HET DISTRICTSBESTUUR
Het districtsbestuur functioneert binnen een afgebakend gebied (district) in het verlengde van het Hoofdbestuur van de KNWU. Het is belast, naast de in artikel 31 van het algemeen reglement genoemde taken en bevoegdheden, met:
a. het behartigen van de belangen van de wielersport in het algemeen en die van de onder het bestuur ressorterende verenigingen, stichtingen en overige leden in het bijzonder;
b. het bevorderen van de beoefening van de wielersport;
c. het mede voorbereiden van door het Hoofdbestuur van de KNWU te voeren landelijk beleid en het uitvoering geven daaraan binnen het district;
d. het vertegenwoordigen van het district op het Congres en/of in andere landelijke overlegstructuren;
e. het vertegenwoordigen van de KNWU in provinciale of regionale raden en besturen, waar dat door het bestuur van het district in het belang van de KNWU in het bijzonder en/of in het belang van de wielersport in het algemeen wordt geacht;
f. het bemiddelen in geschillen tussen leden van het district en het nemen van besluiten in deze;
g. het namens het Hoofdbestuur van de KNWU (doen) organiseren van districts- of regiokampioenschappen, mits ingevolge het reglement voor de Wielrensport voldoende licentiehouders daaraan deelnemen.
h. al datgene te doen, wat niet uitdrukkelijk aan anderen is voorbehouden in statuten of reglementen en daarvan verantwoording afleggen aan het Hoofdbestuur van de KNWU.

HOOFDSTUK 5 DE CONSUL

Artikel 24
DE TAKEN VAN DE CONSUL
De consul is namens het Districtsbestuur gemandateerd voor alle wedstrijd technische aangelegenheden in het district en voor de uitvoering van het nationale wedstrijd technische beleid in de breedste zin van het woord. Binnen het district dient hij het districtsbestuur en de districtsvergadering gevraagd en ongevraagd te adviseren inzake wedstrijd technische onderwerpen (voor een uitgebreide taakstelling wordt verwezen naar het functieprofiel Consul). De consul mag geen deel uitmaken van het districtsbestuur.

HOOFDSTUK 6 DISTRICTSVERGADERING

Artikel 25
DISTRICTSVERGADERING
De districtsvergadering is het hoogste bevoegde orgaan in het district en wordt gevormd door de daartoe door de aangesloten verenigingen en stichtingen aangewezen vertegenwoordigers, alsmede de leden, die op basis van hun persoonlijk lidmaatschap (daaronder ook te begrijpen de ereleden en leden van verdienste van de KNWU) statutair daarvan deel uitmaken.

Artikel 26
BENOEMING, ONTSLAG EN SCHORSING DISTRICTSBESTUUR
Ingevolge artikel 2 en volgende van dit Reglement wordt het bestuur door de districtsvergadering gekozen. De vergadering is ook bevoegd tot ontslag of schorsing van het bestuur en/of haar bestuursleden.

Artikel 27
VERGADERINGEN
De districtsvergadering komt tenminste tweemaal per jaar bijeen; bij voorkeur eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar, gerelateerd aan de data van de congressen van de KNWU.

Artikel 28
DATA EN AGENDA VERGADERING
De voorzitter van het districtsbestuur stelt de data vast, bepaalt de agenda en de orde van de vergaderingen.

Artikel 29
AGENDA
Op de agenda van de districtsvoorjaarsvergadering komen in ieder geval de volgende punten voor:
a. jaarverslagen bestuur en commissies;
b. financieel verslag;
c. notulen;
d. begroting;
e. verkiezingen;
f. décharge bestuur.
De secretaris draagt er zorg voor dat de uitnodiging, alsmede de agenda tenminste 4 weken voor de vergadering in de Officiële Mededelingen wordt gepubliceerd.

Artikel 30
TOEGANG
Toegang tot de districtsvergadering hebben:
a. het districtsbestuur;
b. alle tot het district behorende leden;
c. leden van het Hoofdbestuur van de KNWU;
d. eenieder die door de voorzitter tot de vergadering wordt toegelaten.

Artikel 31
DISCUSSIES
Tot deelnemen aan de discussies zijn slechts bevoegd diegenen die gerechtigd zijn hun stem uit te brengen en diegenen die op basis van hun deskundigheid door de voorzitter daarom worden verzocht.

Artikel 32
STEMRECHT
Op een algemene districtsvergadering hebben stemrecht:
a twee afgevaardigden per vereniging van de tot het/de desbetreffende district behorende aangesloten verenigingen;
b twee afgevaardigden van de tot de/het desbetreffende district behorende aangesloten stichtingen en andere rechtspersonen;
c de tot dat district behorende ereleden en leden van verdienste;
d de tot dat district behorende leden van de KNWU.
– Elk van de onder a. en b. genoemde afgevaardigden en de onder c. genoemde leden heeft vrij mandaat en brengt één stem uit.
– Elk van de onder d. genoemde afgevaardigden kunnen gezamenlijk maximaal 3 stemmen uitbrengen.
– De onder d. genoemde aantal afgevaardigden kunnen gezamenlijk nooit meer zijn dan het onder a. genoemde aantal afgevaardigden.
Met inachtneming van artikel 31.4 van het Algemeen Reglement, zal de stemkracht van de verenigingsafgevaardigden,
ongeacht het aantal door hen uit te brengen stemmen, minimaal een/tweede bedragen van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Maximaal een/tweede van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen kan worden toegerekend aan de aangesloten stichtingen, persoonlijke leden, ereleden en leden van verdienste.
Op de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden, welke in meer dan een hoedanigheid stemrecht hebben, kunnen slechts op één enkele, voor aanvang van de vergadering aangekondigde wijze hun stem uitbrengen.

Artikel 33
DE STEMMING
De voorzitter bepaalt de orde van stemming. Hij stelt vast hoeveel en wie als de stemgerechtigden aanwezig zijn. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij schriftelijke stemming wordt tevoren een stembureau benoemd, dat de stemprocedures verder behandelt.
Bij stakende stemming over zaken wordt het betreffende voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stakende stemming over personen wordt gehandeld overeenkomstig het gestelde in Artikel 16 van Hoofdstuk III.

Artikel 34
BESLUITEN
De districtsvergadering heeft de bevoegdheid bindende besluiten te nemen. Deze besluiten mogen echter niet in strijd zijn met door of namens het Congres en/of Hoofdbestuur van de KNWU uitgevaardigde reglementen, besluiten of instructies.

Artikel 35
UITNODIGING
a. Het districtsbestuur is verplicht jaarlijks tenminste twee districtsvergaderingen te beleggen.
b. Indien het daartoe in gebreke blijft, of indien de gang van zaken zulks vereist, kunnen de leden zelf tot bijeenroepen van een districtsvergadering overgaan. Daartoe is de stemkracht van minimaal twee/derde van de door de verenigingen uit te brengen stemmen of een/tweede van de door de verenigingen uit te brengen stemmen tezamen met een/tweede van de door de stichtingen uit te brengen stemmen vereist. Indien het fungerende districtsbestuur niet aanwezig is, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen ter verkiezing van een nieuw bestuur, na inachtneming van de procedures met betrekking tot kandidaatstelling.

Artikel 36
COMMISSIES
Op initiatief van het districtsbestuur kan de districtsvergadering commissies instellen voor de uitvoering van specifieke taken onder verantwoordelijkheid van het districtsbestuur.
Het voorzitterschap van deze commissies berust bij een lid van het districtsbestuur, met uitzondering van dat van de kascommissie. De taken van de betreffende commissie worden nader in een apart reglement per district geregeld.

Artikel 37
DISTRICTSREGLEMENT
Het district functioneert op basis van een districtsreglement, door de districtsvergadering vast te stellen, of aan te vullen.
a. Alvorens officieel van kracht te worden verklaard, dient het Hoofdbestuur van de KNWU de tekst goed te keuren en te toetsen aan de Statuten en het Algemeen Reglement van de KNWU.
b. Het districtsbestuur ziet erop toe, dat bij wijzigingen in Statuten en/of Algemeen Reglement van de KNWU, zo nodig de daarmee corresponderende wijzigingen in het districtsreglement worden doorgevoerd.
c. Indien het district een aanvulling opneemt in het districtsreglement, dient voor het artikel, welke als aanvulling wordt opgenomen, een letter “D” (district) of “A” (afdeling)” te worden geplaatst, gevolgd door het artikel.

HOOFDSTUK 7 FINANCIËN

Artikel 38
MIDDELEN
De door de penningmeester van het district te beheren geldmiddelen bestaan uit:
a. de jaarlijkse bijdrage van de KNWU;
b. sponsorgelden;
c. giften;
d. bijdragen van aangesloten verenigingen/stichtingen, welk jaarlijks in de districtsvergadering wordt vastgesteld.
e. overige baten.

Artikel 38a
INCASSO BIJDRAGEN VERENIGINGEN/STICHTINGEN
In beginsel draagt het district de eigen verantwoordelijkheid tot het innen van de hiervoor genoemde (artikel 38) geldmiddelen. Indien alle mogelijkheden tot innen zijn aangewend, maar de betalingen nog niet zijn voldaan, dan mag het district op haar verzoek de vordering ter inning neerleggen bij het Uniebureau te Nieuwegein waarna de KNWU de vordering zal overnemen.

Artikel 39
VERGOEDINGEN
Op basis van een sluitende begroting stelt het districtsbestuur de vergoedingen vast voor te verrichten werkzaamheden door districtsfunctionarissen, alsook reisgeldvergoedingen voor bestuurs- en commissieleden.

Artikel 40
JAARREKENING
De begroting resp. jaarrekening wordt, na vaststelling, aangeboden aan de penningmeester van de KNWU.

Artikel 41
VOORBEHOUD BIJ OVEREENKOMSTEN
Het districtsbestuur is bevoegd financiële verplichtingen aan te gaan als rechtspersoon, indien zij daartoe gemachtigd zijn binnen de kaders van de door het Hoofdbestuur van de KNWU vastgesteld begroting.
Voor het aangaan van contracten is daarom de handtekening vereist van de voorzitter en de penningmeester van de KNWU.

HOOFDSTUK 8 GESCHILLEN

Artikel 42
GESCHILLEN
Het districtsbestuur is bevoegd tot het regelen van geschillen, niet de wedstrijd technische betreffende, binnen de districtsgrenzen tussen de leden van het district, rechtspersonen en natuurlijke personen.
Tegen uitspraken van het districtsbestuur, mits gebaseerd op degelijke en formele behandeling van de kwestie(s), kunnen betrokken partijen binnen 30 dagen na de uitspraak door het districtsbestuur in beroep gaan bij de Disciplinaire Commissie, conform art. 10.1 onder d Reglement op Commissies.

Artikel 43
WEDSTRIJDTECHNISCHE GESCHILLEN
Alle wedstrijd technische geschillen, niet zijnde wedstrijdincidenten en/ of overige incidenten zoals bedoeld in hoofdstuk 12 van het Nationaal reglement “Overtredingen, straffen en procedures” worden aan de commissie Jury & Reglementen voorgelegd, die, na overleg met de betrokken sportcommissie, in eerste aanleg tot een uitspraak komt. Tegen deze uitspraak kunnen partijen in hoogste ressort in beroep gaan bij de Disciplinaire Commissie, conform art. 10.1 Reglement op de Commissies.

Artikel 44
In geschillen meer dan één afdeling/district betreffende, met uitzondering van geschillen waarbij het Hoofdbestuur van de KNWU partij is, doet de Disciplinaire Commissie in eerste aanleg uitspraak. Tegen deze uitspraak kunnen de afdeling/districten in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Geschillen waarbij het Hoofdbestuur van de KNWU partij is, worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep.

HOOFDSTUK 9 OPHEFFING DISTRICT

Artikel 45
ONTBINDING VAN HET DISTRICT
Bij opheffing van het district door de KNWU worden de bezittingen van het district overgedragen aan het Hoofdbestuur van de KNWU.
a. Besluiten tot ontbinding van het district kunnen slechts worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Congres, waarin tenminste drieëntwintig (23) stemgerechtigde leden van het Congres aanwezig zijn blijkens de presentielijst.
b. De oproeping tot een vergadering van het Congres ter behandeling van een voorstel tot ontbinding van het district dient de volledige tekst van zulk voorstel te bevatten en dient tenminste zes weken voor de dag van die vergadering schriftelijk ter kennis te worden gebracht van de leden van het Congres. Oproeping en tekst dienen eveneens te worden opgenomen in de officiële mededelingen van de het district, tenminste drie weken voor de desbetreffende vergadering van het Congres.
c. Indien in de desbetreffende vergadering het aantal der aanwezige stemgerechtigde leden blijft beneden drieëntwintig, dan kan in een volgende vergadering van het Congres – door het Hoofdbestuur bijeen te roepen binnen vijf weken na de juist bedoelde vergadering – over het voorstel worden besloten met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
d. Het Congres dat tot ontbinding besluit, bepaalt tevens de wijze van afwikkeling en beslist over de aanwending van een eventueel batig saldo. Met de vereffening zal het Hoofdbestuur, of een door deze aan te wijzen delegatie, zijn belast.
e. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.

HOOFDSTUK 10 SLOTBEPALING

Artikel 46
SLOTBEPALING
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet en de beslissing niet aan andere KNWU-organen is voorbehouden, treedt het afdelings-/districtsbestuur, na overleg en goedkeuring van het Hoofdbestuur van de KNWU, regelend en beslissend op.

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene districtsvergadering d.d. 27 maart 2014.
Aan het bepaalde in artikel 37 van hoofdstuk V is voldaan.

Aldus vastgesteld door het Hoofdbestuur van de KNWU d.d. 15 april 2014
Namens het Hoofdbestuur van de KNWU: M. Wintels

Geef een antwoord