Consul en plv consul

De consul ondersteund en adviseert organisaties bij de organisatie van wielerwedstrijden in het district en geeft leiding aan het Limburgse jurykorps. In Limburg wordt de functie door Wim Herberichs vervuld. Als plaatsvervangend consul is in het district Peter Oonincx benoemd.

Contact opnemen met de consul kan via consul.knwu.limburg@gmail.com.

Contactadres van de plaatsvervangend consul is: consul2.knwu.limburg@ziggo.nl

Taken consul

Het doel van de functie is het correct laten verlopen van wielerwedstrijden en competities in het district.

De taken van de consul houden o.a. het volgende in:

De zorg voor een correcte planning van wedstrijden en een kwalitatief goede invulling van wedstrijd technische zaken in het district, zoals:

 • Het samenstellen van de districtswedstrijdkalender en het bijwonen van de landelijke kalendervergadering;
 • Het begeleiden en controleren van de administratieve en wedstrijd technische procedures voor en na de wedstrijden;
 • Samen met plv. consul werven van en leiding geven aan het Limburgse jurycorps
 • Jaarlijks samen met plv. consul met juryleden voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • Het houden van jury en applicatievergaderingen;
 • Het organiseren van een jaarlijkse kalenderbijeenkomst;
 • Het bijwonen van de landelijke Consul vergaderingen
 • Adviseren van het districtsbestuur;
 • Het inspecteren en keuren van wedstrijdparkoersen;
 • Adviseren van verenigingen, stichtingen, organisatoren en gemeenten in het district;
 • Adviseren van de landelijke commissies van de KNWU
 • Het vervullen van representatieve taken.

Het geven van administratieve ondersteuning t.b.v. een correcte gang van zaken en afhandeling van de wedstrijd technische zaken, zoals:

 • het verrichten van administratieve werkzaamheden t.b.v. wedstrijd technische zaken, wedstrijdaanvragen, toestemming buitenland, dispensaties en controle van wedstrijdverslagen;
 • het beantwoorden van vragen en het geven van adviezen bij knelpunten in de organisatie, communicatie rond wedstrijden, wedstrijd technische zaken en reglement zaken/ -wijzigingen.

De consul valt onder het districtsbestuur en blijft altijd eindverantwoordelijke v.w.b. de Consul en plv-consul taken. De Consul participeert en adviseert in de vergaderingen van het district en het districtsbestuur. De consul heeft direct contact en overleg met de Sporttechnisch Districtsco├Ârdinator, de landelijke commissie jury en reglementen, de sporttakcommissies, de overige zeven consuls en het uniebureau van de KNWU.

Taken plv-consul

In het district Limburg wordt gewerkt met een plv-consul.

De volgende taken worden in Limburg door de plv-consul verricht: 

 • Het aanstellen van juryleden voor wedstrijden in het district Limburg
 • Het i.s.m. de Consul werven van juryleden
 • Samen met de consul werven van en leiding geven aan het Limburgse jurycorps
 • Jaarlijks samen met consul voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de juryleden
 • Overleg voeren met KNWU landelijk over stageplaatsen
 • Co├Ârdineren van interne opleidingen
 • Communicatie met commissie J&R

Geef een antwoord